The wishlist name can't be left blank

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BATEN TRADING COMPANY - EINDHOVEN

 

1. Algemeen / Toepasselijkheid / Begripsbepaling

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle transacties gedaan aan of aangegaan met derden.

1.2 Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

1.3 De koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Baten Trading Company.

1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingingen door Baten Trading Company uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


2. Aanbiedingen / Offertes

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook en waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend.

2.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Baten Trading Company tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.4 Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven e.d., die Baten Trading Company bekend maakt in catalogi, websites of anderszins, zijn voor Baten Trading Company niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Baten Trading Company aanbiedt. Indien de geleverde zaken hiervan afwijken geeft dit de koper niet het recht om de ontvangst van de geleverde artikelen dan wel de betaling daarvan te weigeren. Evenmin is Baten Trading Company dan verplicht om schade, in welke vorm dan ook, aan de koper te vergoeden.

2.5 Baten Trading Company behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.


3. Overeenkomsten / Afspraken

3.1 Overeenkomsten gelden als gesloten na schriftelijke of elektronische bevestiging van Baten Trading Company, dan wel na een feitelijke uitvoering c.q. levering van Baten Trading Company.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen ten opzichte van hetgeen eerder is overeengekomen, zijn slechts geldig indien deze door Baten Trading Company zijn geaccepteerd en schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

3.3 Afspraken of overeenkomsten met het personeel (alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben) van Baten Trading Company binden deze laatste niet, voor zover ze door Baten Trading Company niet schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard.

3.4 Baten Trading Company is te allen tijde gerechtigd om van de koper genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de koper aan Baten Trading Company verschuldigd is en zal worden. Indien de koper in gebreke blijft met het stellen van de door Baten Trading Company verlangde genoegzame zekerheid, is Baten Trading Company bevoegd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.


4. Prijzen / Bestellingen

4.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Baten Trading Company geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

4.2 Bestellingen worden door Baten Trading Company slechts aanvaard tegen de prijzen zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de bestelling de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Baten Trading Company schriftelijk is / zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan de oude publicaties etc. waarin andere prijzen en kortingen worden genoemd dan voor de betreffende bestelling door Baten Trading Company vastgestelde prijzen en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Baten Trading Company gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. Indien kostprijsbepalende factor(en) van een product wijzigt / wijzigen in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft Baten Trading Company het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Ongeacht het feit of de kostprijsverandering al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen van Baten Trading Company in euro's en exclusief BTW.

4.5 Indien door Baten Trading Company een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde monster, model of voorbeeld.


5. Kredietwaardigheid

5.1 Indien Baten Trading Company uit ingewonnen informatie dan wel anderszins verneemt dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie heeft Baten Trading Company het recht om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.


6. Verzending / Levering door Baten Trading Company

6.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat Baten Trading Company alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.

6.2 De door Baten Trading Company opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de termijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar de eisen van redelijkheid niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Baten Trading Company en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Baten Trading Company, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

6.3 De kosten voor verzending en vervoer van zaken zijn voor rekening van Baten Trading Company. Koper draagt dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

6.4 De levering vindt plaats doordat Baten Trading Company de zaken aflevert op het door de koper opgegeven afleveradres. De koper is verplicht de in, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken af te nemen op het moment dat Baten Trading Company deze (af)levert. Indien de koper weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, dan is Baten Trading Company gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. Baten Trading Company kan dan aanspraak maken op betaling van de overeengekomen prijs als had de levering plaatsgevonden.

6.5 Indien de koper achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Baten Trading Company gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

6.6 Zaken die door Baten Trading Company niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Baten Trading Company ten behoeve van de koper worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde zaken. Speciaal door Baten Trading Company bestelde zaken worden na aflevering niet retour genomen.

6.7 Bij een factuurwaarde beneden de 250,00 euro (excl. BTW) worden verzend en vervoerskosten op de factuur in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Uiteraard zijn leveringen boven 250,00 euro franco huis in Nederland (exclusief de Waddeneilanden).

6.8 Baten Trading Company is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.

6.9 Backorders die langer dan 4 weken openstaan komen automatisch te vervallen tenzij anders aangegeven door de klant.

Backorders worden standaard met de eerstvolgende order van de klant uitgeleverd.


7. Verzending / Levering door derde-toeleverancier

7.1 Baten Trading Company is bevoegd om gebruik te maken van door Baten Trading Company aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Baten Trading Company de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7.2 De derde-toeleverancier levert de via Baten Trading Company te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Baten Trading Company de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Baten Trading Company plaatsvinden.

7.3 Baten Trading Company is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Baten Trading Company zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Baten Trading Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de koper onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voorgenoemde weigering voortvloeiende kosten aan Baten Trading Company te vergoeden.

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Baten Trading Company of op een door Baten Trading Company aan te wijzen rekening.

8.4 Reclames van welke aard dan ook, geven de koper nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

8.5 Indien verkoper, nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval zal Baten Trading Company gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente, vermeerderd met 5%, in rekening te brengen vanaf het verzuim, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als volle maand.

8.6 Indien de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen dan komen alle redelijke kosten te verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Deze kosten belopen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 350,00 euro.

8.7 Door koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Baten Trading Company aan koper geleverde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Baten Trading Company tot het moment waarop al hetgeen wij uit hoofde van de met koper gesloten overeenkomsten te vorderen hebben, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan.

9.2 Koper is niet bevoegd de goederen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij Baten Trading Company daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Komt de koper deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.

9.3 Koper verleent Baten Trading Company reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

9.4 Ingeval Baten Trading Company een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Baten Trading Company tot het vorderen van schade, gederfde winst en interest.

9.5 De koper is verplicht Baten Trading Company terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.


10. Garantie

10.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze Algemene Voorwaarden is gesteld, garandeert Baten Trading Company de kwaliteit respectievelijk de goede werking van de door derden geleverde goederen, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de (fabrieks)garantie die door haar leveranciers aan Baten Trading Company wordt gegeven.

10.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Baten Trading Company geleverde goederen zal Baten Trading Company de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Baten Trading Company geleverde goederen vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Baten Trading Company te worden verzonden. Baten Trading Company verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de koper jegens de fabrikant.

10.3 De koper is gehouden om de goederen op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarin het normale handelsverkeer gesteld worden.


11. Schade

11.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Baten Trading Company in voor deugdelijkheid van het door haar geleverde product.

11.2 De onder lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Baten Trading Company worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel of product. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheeld of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- De niet-inachtneming van bediening/gebruik, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- Normale slijtage;

- Onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van de geleverde producten;

11.3 Voor alle andere schade dan de schade aan het gebrekkig product zelf (zoals schade aan andere zaken, bedrijfsschade, gevolgschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derde) is de aansprakelijkheid van Baten Trading Company beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Baten Trading Company wordt uitbetaald. De voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

12. Ontbinding / Opschorting / Reclame / Overmacht

12.1 In de navolgende gevallen heeft Baten Trading Company het recht om alle met koper gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen: indien koper aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Baten Trading Company gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;

- Koper surséance van betaling aanvraagt;

- Koper in staat van faillissement wordt verklaard;

- Koper (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;

- Op zaken van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

12.2 Als Baten Trading Company de ontbinding van een overeenkomst / afspraak heeft ingeroepen is de vordering van Baten Trading Company, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

12.3 De koper is gehouden om de goederen op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarin het normale handelsverkeer gesteld worden.

12.4 Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op de facturen, dienen op straffe van verval van recht binnen 8 dagen na ontdekking c.q. binnen 8 dagen nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen worden plaatsvinden dan wel binnen 8 dagen na toezending van facturen schriftelijk aan Baten Trading Company kenbaar te worden gemaakt.

12.5 Retourzending door de koper, alsmede retourneren met medewerking van personeel van Baten Trading Company, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voor zover Baten Trading Company zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco te worden verzonden en dient altijd vergezeld te gaan van een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de goederen zijn gefactureerd. Baten Trading Company behoudt zich het recht voor om bij creditering van retour gekomen goederen 15% met een minimum van 55,00 euro, behandelingskosten aan de koper in rekening te brengen. Goederen die langer dan 30 kalenderdagen in bezit van de koper zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd. Alleen onbeschadigde producten in de originele verpakking en die niet voorzien zijn van prijsstickers e.d. komen in aanmerking voor retourname.

12.6 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Baten Trading Company gesloten overeenkomst voorvloeien, alsmede in het geval van faillissement dan wel de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de koper dan wel aanvraag van voorgenoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Baten Trading Company zal alsdan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Baten Trading Company tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijnen onverminderd de aan Baten Trading Company verder toekomende rechten. Baten Trading Company zal gerechtigd zijn van de koper betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Baten Trading Company gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de koper.

12.7 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel Baten Trading Company alsook de koper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

12.8 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringenwaardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, branden andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten controle of de zeggenschap van Baten Trading Company vallen.

12.9 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

12.10 Baten Trading Company is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van (deel)leveringen die door Baten Trading Company zijn gedaan voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

12.11 Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Baten Trading Company ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.


13. Toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten of rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Baten Trading Company, zulks onverminderd de bevoegdheid van Baten Trading Company om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te addiëren.

13.2 Op alle aanbiedingen en transacties met Baten Trading Company hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.